Information
Pronunciation
Pinyin
xiáng
Bopomofo
ㄒㄧㄤˊ
Speech
Radical
Metadata
Definition
Verb 
審察議斷。
《書經.蔡仲之命》:「詳乃視聽。」《資治通鑑.卷七七.魏紀九.元帝景元元年》:「禍殆不測,宜見重詳。」。
Verb 
明白、知道。
《樂府詩集.卷七三.雜曲歌辭十三.古辭.焦仲卿妻》:「果不如先願,又非君所詳。」晉.陶淵明〈五柳先生傳〉:「先生不知何許人也,亦不詳其姓字。」。
Verb 
細述、陳述。
如:「內詳」。《詩經.鄘風.牆有茨》:「中冓之言,不可詳也。」《隋書.卷一八.律曆志下》:「古史所詳,事有紛互。」。
Adverb 
審慎、仔細、周全。
如:「詳察」、「詳談」。《漢書.卷六.武帝紀》:「故詳延天下方聞之士,咸薦諸朝。」。
Adjective 
完備、仔細。清.曾國藩〈聖哲畫像記〉:「班志較詳矣,而斷代為書,無以觀其會通。」。
Adjective 
從容、莊重。
如:「安詳」。《文選.宋玉.神女賦》:「性沉詳而不煩。」。
Noun 
古代官吏上呈長官的文書。
元.孟漢卿《魔合羅.第三折》:「這的是打家劫盜勘完的贓,這個是犯界茶鹽取定的詳。」
Noun Verb Adjective Adverb Other
Syllable analysis
ㄒㄧㄤˊ xiáng
Bibliography
  • Revised Dictionary by Ministry of Education, Taiwan. : (CC BY-ND 3.0 Taiwan)
Navigation
Adjacent words: